Splošni pogoji poslovanja

1. TEMELJNA DOLOČILA


1. člen

Vse storitve temeljijo izključno na naslednjih splošnih pogojih poslovanja podjetja GO TO d.o.o. (v nadaljevanju prodajalec). S temi pogoji se prodajalec in kupec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih za tekoče in nemoteno medsebojno poslovanje.

2. člen

Prodajalec prodaja in dobavlja izdelke kupcem samo v skladu s temi pogoji. Odstopajoči dogovori so veljavni, če so sklenjeni v pisni obliki. Določila kupčevih pogojev prodajalca ne zavezujejo v nobenem primeru. Ne zavezujejo ga niti v primeru, ko jih prodajalec ni izrecno zavrnil.

3. člen

Za naročila nespecifičnega ne-serijskega blaga se stranki dogovorita o posebnih prodajnih in plačilnih pogojih.

 

2. SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI


SPORAZUMEVANJE IN DOGOVOR

4. člen

Prodajalec bo na podlagi ustnega, telefonskega ali pisnega povpraševanja kupcu v najkrajšem času izdelal ponudbo, ki je za prodajalca zavezujoča (rok je naveden na ponudbi), če vsebuje natančno označbo blaga po količini in kakovosti, ceno za blago in rok, v katerem lahko kupec ponudbo sprejme. Cena na ponudbi je navedena s pridržkom pravice do spremembe.

5. člen

Osebni ali telefonski dogovori stopijo v veljavo s prodajalčevo pismeno potrditvijo veljavnosti dogovora.

6. člen

Različna dokumentacija, ki jo prodajalec priloži k ponudbi, na primer: slike, skice, podatki o določenem produktu, je le informativne narave in prodajalca ne zavezuje, razen, če prodajalec pisno obvesti kupca, da je priložena dokumentacija obvezujoče narave.

Na dokumentaciji, omenjeni v prejšnji točki, obdrži prodajalec avtorsko pravico. Kupec ne sme v nobenem primeru omenjene dokumentacije razmnoževati, razpečevati ali kako drugače seznanjati z njo tretje osebe.

7. člen

Naročilo blaga mora vsebovati:

– točen naslov prejemnika in plačnika blaga,

– davčno številko

– nazive in količine naročenega blaga (storitve),

– želeni dobavni rok,

– način odpreme,

– način plačila,

in druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

8. člen

Kupec se zavezuje, da je naročilo izstavljeno v skladu s 45. člena 2. odstavka (za družbe z omejeno odgovornostjo in druge družbe) oziroma 72. člena 6. odstavka (za podjetnike) Zakona o gospodarskih družbah.

9. člen

Naročilo kupca je sprejeto, ko ga prodajalec pisno potrdi. Vsi nadaljnji pogovori med prodajalcem in kupcem (po telefonu ali ustni dogovori) kakor tudi kasnejše spremembe in dopolnitve teh dogovorov so veljavni samo, če jih prodajalec pisno potrdi.

10. člen

Če kupec od naročila enostransko odstopi, potem ko je prodajalec naročilo pisno potrdil, mora poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi z naročilom. V primeru, ko je predmet naročila nespecifično ne-serijsko blago, ki ni del redne ponudbe podjetja, stroški od dne naročila znašajo 100 odstotkov prodajne vrednosti blaga.

11. člen

Prodajalec potrdi naročilo kupcu najkasneje v 3 delovnih dneh od prejema naročila. Potrditev naročila mora vsebovati označbo blaga in naziv, ceno za blago, predvideni dobavni rok, naslov plačnika blaga in prejemnika blaga, način transporta, številko kupčevega naročila in plačilne ter druge pogoje, ki so prodajalcu potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo.

12. člen

Rok za sprejem potrditve naročila je običajno 7 dni od dneva izstavitve. Prodajalec je vezan na potrditev naročila do izteka roka, ki je določen za njen sprejem. Kupec mora svoje pripombe posredovati prodajalcu v 3 delovnih dneh od izdaje potrditve. Če kupec v tem roku pisno ne zahteva sprememb ali od naročila ne odstopi, bo prodajalec menil, da se strinja s pogoji iz potrditve naročila.

13. člen

Če ima prodajalec blago na zalogi in če so izpolnjeni vsi drugi pogoji, bo prodajalec v 3 delovnih dneh odposlal naročeno blago na naslov kupca oziroma prejemnika blaga.

14. člen

Rok za dobavo je po dogovoru, ki ga prodajalec in kupec skleneta v pisni obliki. Dobavni čas začne teči z dnem obojestranske potrditve naročila.

15. člen

Če prodajalec zaide v zamudo je kupec upravičen skladno z zakonskimi določbami odstopiti od pogodbe, potem, ko je zaman dal najmanj 14 dnevni naknadni rok izpolnitve. Vendar pa prodajalec ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli zamudo pri izpolnitvi, ki bi nastala zaradi okoliščin zunaj njegovega vpliva oz. nadzora, katerih kljub dolžni skrbnosti ob času odpošiljanja potrditve naročila ni bilo mogoče pričakovati, niti jih ni bilo mogoče odvrniti ali preprečiti z razumnimi ukrepi.

16. člen

Če bi kupec na lastno pobudo ali v soglasju s prodajalcem uveljavil spremembo dobavnega roka ali drugega pogoja, si prodajalec pridržuje pravico do spremembe cene za enoto blaga.

17. člen

Dobavni roki, navedeni na ponudbah oz. potrditvah naročila veljajo s pridržkom, v kolikor bo prejet material v dogovorjenem roku s strani dobavitelja.

18. člen

Zgoraj navedeni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za izvedbo storitev.

19. člen

V primeru, ko zaradi obstoja posebnih pogojev naročena storitev ne more biti v popolnosti izpolnjena, je izvajalec upravičen do plačila dela, ki ga je do trenutka ugotovitve nezmožnosti izvedbe naročila že opravil in stroškov povezanih z delom.

 

PLAČILO

20. člen

Račun, ki ga izda prodajalec je potrebno poravnati v dogovorjenem plačilnem roku. Račun je potrebno poravnati v celoti, niso dopustni nikakršni odtegljaji. Če kupec preide v zamudo s plačilom, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

21. člen

Prodajalec lahko od kupca zahteva garancijo za plačila v obliki bianco bariranega čeka ali akceptnega naloga, ki ga prodajalec lahko unovči le, če je kupec zamudil več kot pet dni s plačili zapadlih faktur. Prodajalec se zaveže, da bo kupca o unovčitvi predhodno obvestil.

 

ZAMUDA PRI PREVZEMU BLAGA

22. člen

Prodajalec lahko iz utemeljenih razlogov na strani kupca brezplačno hrani blago v svojih prostorih največ 1 teden, šteto od izteka dobavnega roka. Od drugega tedna dalje je prodajalec upravičen zaračunati plačilo skladiščenja in ni odgovoren za nobeno škodo, poslabšanje stanja blaga med skladiščenjem in ni dolžan sprejeti nobene tovrstne reklamacije.

23. člen

V primeru, da kupec brez odobritve prodajalca zamudi s prevzemom blaga za več kot 30 dni, ima prodajalec pravico, da po svoji presoji odstopi od pogodbe, o čemer pošlje pisno izjavo kupcu.

 

PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

24. člen

Prodajalec si do popolnega plačila kupnine pridržuje lastninsko pravico na dostavljenem blagu. V primeru vgradnje ali montaže naših izdelkov z drugimi izdelki si pridržujemo lastninsko pravico na delu teh izdelkov ali na sorazmernem delu novega izdelka.

25. člen

V primeru zastavitve, tatvine ali pri kakršnemkoli posegu v prodajalčeve pravice ima kupec dolžnost, da prodajalca o tem obvesti. Za krivdno povzročeno škodo v lastninsko pridržalno pravico prodajalca odgovarja kupec.

26. člen

V primeru ravnanja v nasprotju s pogodbo, zlasti pri zamudi plačila, je prodajalec upravičen prodano blago vzeti nazaj. Pri prevzemu blaga ne gre za odstop od pogodbe, razen če bi to prodajalec izrecno pisno izjavil. Kupec dovoljuje, da prodajalec vstopi v njegove prostore, kjer je shranjeno blago, če se zahteva uveljavitev lastninskega pridržka.

 

PREHOD NEVARNOSTI

27. člen

Z izročitvijo blaga kupcu ali njegovemu pooblaščencu pri pošiljanju preko prevoznika preide nevarnost na kupca, ne glede na to, kdo nosi stroške transporta.

 

JAMSTVO IN GARANCIJA

28. člen

Prodajalec daje takšna jamstva za blago, kot jih je dobil od svojega dobavitelja.

29. člen

Prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za blago v primerih, kjer je škoda nastala zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom.

30. člen

Garancija ne velja za nobeno poškodbo, ki bi nastala zaradi nestrokovnega raztovarjanja. Kupec mora opraviti vizualno kontrolo blaga še pred raztovorom in s fotografijami in zapisnikom dokumentirati kakršnokoli škodo oz. poškodbo, nastalo pred raztovarjanjem. Kupec nikakor ne sme uporabiti/prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena.

 

ODSTOP OD POGODBE

31. člen

Prodajalec je upravičen do odstopa od pogodbe:

• Če je zaradi višje sile, stavke ali siceršnjih okoliščin, ki jih ni sam povzročil, nezmožen izpolniti pogodbene obveznosti;

• Če je kupec pismeno dogovorjeni plačilni rok prekoračil za več kot 14 dni in se ne zmeni za naknadni rok;

• Če je kupec iz velike malomarnosti dal neresnične podatke o svojih obveznostih, ki ogrožajo njegovo izpolnitveno sposobnost;

32. člen

Kupec je upravičen odstopiti od pogodbe:

•Če prodajalec namerno ali iz velike malomarnosti povzroči, da dobava blaga ni možna;

•Če se prodajalec ne drži tudi naknadnega podaljšanega dobavnega roka;

 

REKLAMACIJA

33. člen

Kupec je dolžan prejeto blago na običajen način pregledati ali ga dati v pregled in o očitnih napakah pisno obvestiti prodajalca v osmih dneh od prevzema blaga, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma.

34. člen

Kupec se zavezuje, da količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 8 dni od prevzema blaga.

35. člen

Kupec mora v primeru zahteve prodajalca takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.

36. člen

Kupec prodajalcu lahko pošlje blago nazaj le s prodajalčevim soglasjem.

37. člen

Prodajalec sprejme kakršnokoli reklamacijo le v pisni obliki, s priloženimi fotografijami, ki vključujejo tudi ustrezne podatke za identifikacijo dobavljenega blaga, s podrobnim opisom, stopnjo in odkritjem napake, ki je podprta z ustrezno dokumentacijo (to je račun in podpisano dobavnico).

38. člen

Kupec nikakor ne sme uporabiti/prodati blaga, dokler reklamacija ni rešena. Poleg tega mora kupec omogočiti prodajalčevemu predstavniku, da vidi in pregleda reklamirano blago ali pa uredi pregled reklamiranega blaga.

39. člen

Pri prejemu reklamacije mora prodajalec, potem ko se prepriča, da je reklamacija tehtna, dati predlog za poravnavo reklamacije z znižanjem cene ali nadomestno dobavo, odvisno od vrste in stopnje napake. Če je tehnično upravičeno, da proizvoda ni mogoče vgraditi in se zato proizvod zamenja, se dodatni čas, ki je potreben za dostavo nadomestnega proizvoda, ne more šteti kot zamuda dobave glede na prvotni dobavni rok.

40. člen

Zaradi svojih jamstvenih zahtevkov kupec nima pravice zadržati nobenih dolgovanih plačil.

41. člen

Prodajalec ne upošteva nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščenega in nestrokovnega posega v samo blago, zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z blagom. V primeru neupravičene reklamacije mora kupec poravnati vse stroške, ki so nastali v zvezi s pregledom naprave.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

42. člen

Prodajalčeva odgovornost ne krije nobene posredne, posledične ali nepredvidljive škode, niti izgube dobička oz. dohodka zaradi izpada blaga, potencialnih izgub trga ali drugih podobnih razlogov. Višina prodajalčeve garancijske obveze ali druge odgovornosti ne more preseči zaračunane vrednosti naročenega in /ali dobavljenega blaga po tej pogodbi.

 

VIŠJA SILA

43. člen

Prodajalec in kupec nista odgovorna za pravne posledice kršitve pogodbe, če je do kršitve pogodbe prišlo zaradi dogodkov višje sile. Izraz ‘višja sila’ pomeni vse izredne in nepredvidljive dogodke, na katere prodajalec in kupec ne moreta vplivati, jih preprečiti in so zunaj njunega poslovanja.

 

KRAJ IZPOLNITVE

44. člen

Če iz naročila ni razvidno kaj drugega, je izpolnitveni kraj za dobavo in plačilo sedež oziroma poslovalnica prodajalca, kjer je kupec naročil blago.

 

KONČNE DOLOČBE

45. člen

Pristojno sodišče za reševanje sporov je sodišče v Ljubljani.

46. člen

Splošni pogoji poslovanja podjetja GO TO d.o.o. pričnejo veljati z dnem 01.01.2015 in veljajo do preklica.

 

Ta stran uporablja piškotke. Z pritiskom na gumb "sprejmi" soglašate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tej spletni strani so nastavljene na »omogoči piškotke«, ki vam omogočajo najbolj optimirano brskanje. Če še naprej uporabljate spletno stran goto.si, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov ali če kliknete »Sprejmi«, potem se z uporabo piškotkov strinjate.

O piškotkih

Piškotki niso nič novega, vsi obiskovalci spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Novo je zgolj to, da z novo zakonodajo (ZEKom-1) prihaja do sprememb glede obveščanja oz. soglašanja obiskovalcev z njihovo uporabo.

Kaj so piškotki?

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni.

Zakaj so piškotki potrebni?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Ta stran uporablja naslednje piškotke:

PH_HPXY_CHECK - Piškotek označuje, da je uporabnik dovolil uporabo piškotov na strani.- Čas trajanje do 6 mesecev

_ga, _gid, _gat – Piškotki za prepoznavo uporabnika. - Čas trajanja 1 do 2 dni

Onemogočenje piškotkov

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Zapri